​Wilt u na het lezen van onderstaande tekst meer weten over Playing for Success? Neem dan contact op met de projectleider/centrummanager.

Kenmerken Playing for Success

Playing for Success is een beproefd concept dat al meer dan 10 jaar met succes in Engeland draait. De belangrijkste kenmerken: 

  • naschools programma van 10 weken, 1 middag per week, 2 a 3 uur lang gericht op onderpresterende leerlingen tussen 9 en 14 jaar, met name op het gebied van taal, rekenen en ICT;
  • aanvullend op het reguliere onderwijs;
  • selectie vindt plaats via school;
  • gebaseerd op vrijwillige, niet vrijblijvende deelname;
  • betrokkenheid van ouders is een voorwaarde;
  • leercentra worden geleid door een gekwalificeerde docent met ondersteunend personeel
  • biedt een curriculum dat aansluit bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden
  • zorgvuldig monitoren van de ontwikkelingen van het kind op het gebied van taal en rekenen;
  • brengt de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie in beeld;
  • leerlingen werken met eigentijdse ICT en multimedia.

Curriculum 

Het curriculum is programma- en ontwikkelingsgericht. Er zijn tal van mogelijkheden om binnen de geboden structuur planmatig te werken aan taal en rekenen. Het curriculum bevordert het samenwerken, het reflecteren en het stellen van eigen doelen.

Ict en multimedia 

Playing for Success maakt veel gebruik van ict en multimedia. Leerlingen leren spelenderwijs werken met software en hardware en zijn tegelijkertijd bezig met oefenen in taal en rekenen.

Relatie school - leercentrum

Er is sprake van een duidelijk scheiding tussen de school en het leercentrum. Wat in het leercentrum gebeurt is aanvullend en vindt na school en buiten school plaats. De vorderingen van de leerlingen in het leercentrum worden na afloop teruggekoppeld naar de school. Bij de selectie van de leerlingen speelt de school een belangrijke rol. De school bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan Playing for Success.

Selectie

De leerlingen worden geselecteerd door de scholen, door een hiervoor speciaal benoemde docent. Daarbij gaat het om kinderen die niet het maximale uit hun mogelijkheden halen en die doorgaans lager scoren dan de normale landelijke standaard. Playing for Success richt zich niet op kinderen met zware gedragsproblemen of leerstoornissen. Niet alleen heeft Playing for Success een ander doel, ook de opzet ervan is niet geschikt voor deze kinderen.

Vrijwillige deelname

Deelname vindt plaats op vrijwillige basis. Dit is een belangrijke slaagfactor van Playing for Success. Kinderen zijn gemotiveerd omdat ze zelf voor Playing for Success kiezen. Deelname is niet vrijblijvend. Bij de start worden contracten afgesloten met de leerlingen en hun ouders en er worden afspraken gemaakt over een aanwezigheidsplicht.

Medewerkers

Op een groep van 15 leerlingen zijn minimaal 4 begeleiders aanwezig. Eén van hen is de centrummanager. Het ondersteunend personeel bestaat uit assistenten en vrijwilligers met ieder een eigen specifieke functie. De vrijwilligers kunnen volwassenen zijn uit de wijk of mbo of hbo-studenten die voor hun beroepspraktijkvorming stage lopen. De begeleiders functioneren als team vanuit een gezamenlijke pedagogische visie.

Rolmodellen

Het werken met idolen is een belangrijk onderdeel van het curriculum, bijvoorbeeld door spelers te betrekken bij opdrachten of door gebruik te maken van wedstrijdbeelden. Elk leercentrum bepaalt zelf op welke manier rolmodellen zich inzetten voor de kinderen. Behalve voetballers, kunnen ook andere succesvolle mensen die direct of indirect verbonden zijn aan de club worden ingezet.

Structuur

Naast de intensieve steun en aandacht is er een duidelijke structuur in het leercentrum. Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht bij het leren en in de omgang met elkaar. De combinatie van enthousiaste ondersteuning en structuur zorgt voor een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat.

Toetsen

Het toetsen en beoordelen van de vorderingen op taal en rekenen vindt plaats op school. Groei in zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie wordt gemeten in het leercentrum. De uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van individuele leerdoelen.

Contactdocent

Elke deelnemende school heeft een vaste contactpersoon. Deze docent is het aanspreekpunt voor de centrummanager, selecteert de leerlingen en vormt de verbinding tussen het leercentrum en de school. Dit zorgt ervoor dat de scholen optimaal betrokken zijn bij wat er in het leercentrum gebeurt.

Meer weten over Playing for Success? Neem contact op met de projectleider/centrummanager.

Over PfS

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. 

Motivatie: Kinderen zijn van nature gemotiveerd om te leren. Negatieve ervaringen kan die motivatie verminderen en zorgen voor een verkeerd zelfbeeld. Het zelfvertrouwen neemt af en ze gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren. 

Inspiratie: Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. 10 weken lang doen ze er zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Ze werken samen aan spannende opdrachten in een echte wow-omgeving. We zorgen ervoor dat ze zich weer bijzonder voelen en in zichzelf gaan geloven.  

Zelfvertrouwen: Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere omgeving; Playing for Success daagt leerlingen uit, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf  toe.

Belegeiding: Naast beroepskrachten (leraren), zorgen enthousiaste stagiairs en stagiaires voor een persoonlijke begeleiding. Ook zij vinden het een uitdaging om  aan dit bijzondere programma mee te doen. Rolmodellen zetten zich met plezier in voor het leercentrum en de kinderen! Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren bij Playing for Success een feest is. Wij noemen het: leren met een WOW-factor.

 

Contact

Bezoekadres

De Graafschap
Stadion de Vijverberg 
Lijsterbeslaan 101A
7004 GN Doetinchem

Postadres

Postbus 249
7000 AE Doetinchem 

Remko Brinkhuis, centrummanager
M: +31(0)6 46 135 400
E: r.brinkhuis@playingforsuccess.nl


Go to top